Administratioun

Den Nationale Service fir sozial Inclusioun (ONIS) gëtt vun engem Direkter geleet.

Den ONIS gëtt, virun allem wat d'Organisatioun an d'Begleedung vun den Aktivéierungsmesuren aus dem Artikel 17(1) vum REVIS-Gesetz ubelaangt, vu regionale Servicer (agents régionaux d'inclusion sociale) ënnerstëtzt. Esou Servicer besti bei de Sozialbüroen (Offices sociaux).

 • Administration centrale
  • Agents référents supervision
  • Agents régionaux d’inclusion sociale
  • Conventionnéiert Organismen
  • Relations organismes d’affectation
  • Service accueil
  • Service des prestations financières

Aktualiséiert