Organigramm

Den Nationale Service fir sozial Inclusioun (ONIS) gëtt vun engem Direkter geleet.

Den ONIS gëtt, virun allem wat d'Organisatioun an d'Begleedung vun den Aktivéierungsmesuren aus dem Artikel 17(1) vum REVIS-Gesetz ubelaangt, vu regionale Servicer (agents régionaux d'inclusion sociale) ënnerstëtzt. Esou Servicer besti bei de Sozialbüroen (Offices sociaux).

  • Administration centrale
    • Service accueil
    • Agents régionaux d’inclusion sociale

Aktualiséiert